Termékkategóriák

Adatvédelmi irányelvek

Az AVTO LADA Kft. elkötelezett az ügyfelei és mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik honlapját. A jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elsősorban az ügyfelek személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de megfelelően alkalmazandó a kizárólag papíralapú vagy egyéb adathordozón a birtokában lévő adatokra, melyekhez a vele kapcsolatba került ügyfelektől jut, például marketing akciók keretében. A Szabályzat leírja, hogy az AVTO LADA Kft. milyen adatokat és milyen módon gyűjthet Önnel kapcsolatban, illetve a cég adatfeldolgozói (lásd: XII. pontban) hogyan használhatják fel.

A jelen Szabályzat fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekkel kapcsolatos jogairól az Európai Unió rendeletének megfelelően (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR). A Szabályzatban nem említett adatvédelmi kérdésekben az ÁSZF-ben írt általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen Szabályzatot és a honlap használatának általános szabályairól szóló ÁSZF-et megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni.

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

 • AVTO LADA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • 6763 Szatymaz, Rózsa utca 14.
 • Cégjegyzékszám: 06 09 006915
 • Adószám: 12486199-2-06
 • EU adószám: HU12486199
 • Telefonszám: +36 30 955 7555
 • Képviselő: Becsei József
 • E-mail cím: info@avtolada.hu
 • Honlap: https://www.avtolada.hu/

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor módosíthatja.

Kelt: Szatymaz, 2020.07.01

I.      Tájékoztatás az érintett jogairól

 

Adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogai vannak:

A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 1. Hozzáférési jog: a Felhasználó visszajelzést kaphat az AVTO LADA Kft.-től személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.
 2. Helyesbítéshez való jog: a Felhasználó kérésére az AVTO LADA Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 3. Törléshez való jog: a Felhasználó kérésére az AVTO LADA Kft. törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére az AVTO LADA Kft.-nek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.
 4. Elfeledéshez való jog: a Felhasználó törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – az AVTO LADA Kft. igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.
 5. Adatkezelés korlátozásához való jog: az AVTO LADA Kft. – a Felhasználó kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve, ha az AVTO LADA Kft.-nek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.
 6. Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja.

AZ AVTO LADA Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az AVTO LADA Kft. a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

II.    Jogorvoslatok rendje

a.     Panasz benyújtása az adatkezelőhöz -AVTO LADA Kft. – elérhetőségein.
 • E-mail cím: info@avtolada.hu
 • Telefonszám: +36 30 955 7555
 • Postai úton: 6763 Szatymaz, Rózsa utca 14.
b.     Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz

Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat.

III.  A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak

személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

adatkezelés: alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

adatfeldolgozás: adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazás helyétől;

adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adatkezelő: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén adatkezelés célját és feltételeit, valamint adatkezelőt adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

adatfeldolgozó: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

IV. Adatkezelési alapelvek

 • adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 • adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
 • adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 • adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
 • adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
 • nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
 • megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

V.   Adatalanyt védő további garanciák

Mindenkinek joga van arra, hogy

 • tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
 • ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
 • indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
 • jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben adatkezelő felel adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
a.     Személyes adat akkor kezelhető, ha
 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
b.     Különleges adat akkor kezelhető, ha
 • az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
 • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra vonatkozó adatok esetében, az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli;
 • egyéb esetekben azt törvény elrendeli.
 • Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján), ezért jelen adatvédelmi politika kizárólag a weboldalon regisztráló természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

VI. Adatkezelés célhoz kötöttsége:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

VII.                  Adatbiztonság:

Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

VIII.                Webshop használata során történő adatkezelés

a.     Regisztráció az oldalon

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre, amelyet a honlapra történő regisztrálás során ráutaló magatartással ad meg.

Magánszemély esetén:

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

E-mail cím, jelszó, vezetéknév, utónév, telefonszám
Szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

Számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

Az adatkezelés célja, hogy a felhasználónak

elősegítse a rendelések nyomon követését,

egyszerűsítse az új termékek rendelését egy

biztonságos személyre szabott rendszeren

keresztül.

 

Cég esetén:

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

E-mail cím, jelszó, név, telefonszám, adószám
Szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

Számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

Az adatkezelés célja, hogy a felhasználónak

elősegítse a rendelések nyomon követését,

egyszerűsítse az új termékek rendelését egy

biztonságos személyre szabott rendszeren

keresztül.

 

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó adatait addig kezeljük, ameddig a felhasználó nem törli a fiókját.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely a Webshopban történő szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.

b.     Kapcsolatfelvétel

https://avtolada.hu/kapcsolat/ – oldalon történő kapcsolatfelvétel az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre. A megadott adatokat kizárólag a felhasználóval történő kapcsolat felvételére használjuk fel.

Az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

E-mail cím, Név

Felhasználóval történő kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legfeljebb 1 év.

c.     Rendszerüzenetek küldése

A vásárlások gördülékenysége és nyomonkövethetősége érdekében társaságunk rendszerüzeneteket küld Önnek, amelyek az alábbi okból lehetségesek.

 • regisztráció megerősítése
 • Rendeléssel kapcsolatos üzenetek: Feldolgozás alatt, Fizetésre vár, Fizetés folyamatban, Teljesítve, Visszamondva, Visszatérítve, Sikertelen

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

Regisztráció során megadott adatok

A felhasználó részére e-mail üzenet kiküldése, a kapcsolattartó beazonosítása, a számla kiállítása.

 

d.     Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés kötelező melynek jogszabályi alapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az Elker. 13/A. § (3) bekezdése tartalmazza, ezért az Ön hozzájárulása nem szükséges. Ez a rendelkezés kimondja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti és így továbbíthatja is azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

e.     Az adatkezelés időtartama:

Jogosultságunk a személyes adatok kezelésére megszűnik a szerződés teljesítésével. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy megfelelően teljesítettük a szerződést, és az általunk vállaltakat maradéktalanul nyújtottuk, szükséges, hogy ezek a rendszerüzenetek az elévülési idő végéig tárolásra kerüljenek, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján az elévülési idő végéig, azaz a rendszerüzenet kiküldését követően 5 évig megőrizzük az adatokat. Az adatkezelési cél, hogy jogvita esetén igazolni tudjuk a szerződés teljesítését. A személyes adatok kezelésének jogalapja a Társaságunk jogos érdeke, amely azon célhoz fűződik, hogy egy esetleges jogvita esetén igazolni tudjuk a szerződésszerű teljesítést.

IX.  Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

Cégnév (ha cégként történt a vásárlás), Név (ha magánszemélyként történt a vásárlás), Bankszámla szám

Pénzügyi teljesítés elősegítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés kötelező melynek jogszabályi alapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az Elker. 13/A. § (3) bekezdése tartalmazza, ezért az Ön hozzájárulása nem szükséges. Ez a rendelkezés kimondja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti és így továbbíthatja is azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Társaságunk az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Takarékbank Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.
E-mail: kozpont@takarek.hu
Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
SWIFT: TAKBHUHB

X.    Csomagküldés, postai szolgáltatások

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

E-mail cím, vezetéknév, utónév, Cég esetén a cég neve, telefonszám
Szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

 

A felhasználó részére e-mail üzenet kiküldése, a kapcsolattartó beazonosítása, a számla kiállítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés kötelező. melynek jogszabályi alapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény az Elker. 13/A. § (3) bekezdése tartalmazza, ezért az Ön hozzájárulása nem szükséges. Ez a rendelkezés kimondja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti és így továbbíthatja is azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. §-a.

a.     Az adatkezelés időtartama:

Jogosultságunk a személyes adatok kezelésére megszűnik a szerződés teljesítésével. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy megfelelően teljesítettük a szerződést, és az általunk vállaltakat maradéktalanul nyújtottuk, szükséges, hogy ezek a rendszerüzenetek az elévülési idő végéig tárolásra kerüljenek, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján az elévülési idő végéig, azaz a rendszerüzenet kiküldését követően 5 évig megőrizzük az adatokat. Az adatkezelési cél, hogy jogvita esetén igazolni tudjuk a szerződés teljesítését. A személyes adatok kezelésének jogalapja a Társaságunk. jogos érdeke, amely azon célhoz fűződik, hogy egy esetleges jogvita esetén igazolni tudjuk a szerződésszerű teljesítést.

Társaságunk jelen célok eléréséhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Magyar Posta Zrt.
http://www.posta.hu/
Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacíme: Budapest 1540
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Telefonszám: 06-1-767-8282

XI.  Weboldal/Webshop használata során történő adatkezelés (cookie, „süti”)

A Webshopban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében az Adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének, hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosíthatja

Az Adatkezelő Weboldalán jelenleg az alábbi típusú sütik találhatók:

Az Adatkezelő a Weboldalon/Webshopban igénybe veszi a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásait, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezeléséről többet az alábbi címen talál: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/.

Az Adatkezelő remarketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veszi a Google AdWords szolgáltatásait a Google LLC-től.

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja Weboldal/Webshop funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

XII.                   Adatfeldolgozók megnevezése

1, E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Név:

AVTO LADA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

6763 Szatymaz, Rózsa utca 14.

Cégjegyzékszám

06 09 006915

Adószám

12486199-2-06

EU adószám

HU12486199

Telefonszám

+36 30 955 7555

Képviselő

Becsei József

E-mail cím

info@avtolada.hu

Honlap

https://www.avtolada.hu/

 

2,

Név:

Magyar Posta Zrt.

Székhely:

Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám

01-10-042463

Telefonszám

06-1-767-8282

Honlap

http://www.posta.hu/

 

3,

Név:

FOXPOST Zrt.

Székhely:

Gyöngyös, 3200 Batsányi János utca 9.

Cégjegyzékszám

10-10-020309

Telefonszám

06-1-999-0-369

Honlap

https://foxpost.hu/

 

4,

Név:

Takarékbank Zrt.

Székhely:

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.

Cégjegyzékszám

01-10-140275

Adószám

14479917-4-44

E-mail

kozpont@takarek.hu

 

 

 

5,

Név:

QUALITY K&T Könyvelő és Tanácsadó Betéti Társaság

Székhely:

6795 Bordány, Tessedik S. u. 4.

Cégjegyzékszám

06-06-015224